ИНФОРМАЦИЯ

 

Органи за управление на Центъра са учебно-методическият съвет за дистанционно обучение (УМСДО) и директорът.

Доц. д-р Елена Каращранова - директор на ЦДО: e-mail: helen@swu.bg 

Проф. д-р Антони Стоилов - заместник-ректор по образователните дейности: e-mail: antony100@swu.bg

Николай Наумов - ръководител на отдел "Комуникационно и техническо обслужване" e-mail: nikonaum@swu.bg

Доц. д-р Траян Попкочев - декан на Факултет по педагогика: e-mail: vr_edu@swu.bg

Проф. д-р Магдалена Панайотова - декан на Филологически факултет: e-mail: panayotova@swu.bg

Доц. д-р Михо Михов - пълномощник по качеството: e-mail: mihov@swu.bg

Доц. д-р Борис Манов - декан Философски факултет: e-mail: bmanov@swu.bg

Проф. д-р Габриела Белова - декан на Правно-историческия факултет: e-mail: gbelova@law.swu.bg

Доц. д-р Стефан Стефанов - декан на Природо-математическия факултет: e-mail: stefm@swu.bg

Доц. д-р Преслав Димитров - декан на Стопански факултет: e-mail: preslav.dimitrov@swu.bg

Доц. д-р Стоян Везенков - декан Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт: e-mail: vezenkov.stoyan@swu.bg

Проф. д.н. Йордан Гошев - декан Факултет по изкуства: e-mail: goshev@swu.bg

Доц. д-р Снежина Андонова - декан Технически факултет: e-mail: andonova_sn@swu.bg

Доц. д-р Даниела Дурева-Тупарова - член на академичния състав на Природо-математическия факултет: e-mail: ddureva@swu.bg

Д-р Велин Кралев - член на академичния състав на Природо-математическия факултет: e-mail: velin_kralev@swu.bg

Красимир Папучаров - директор на Дирекция „Образователни дейности“: e-mail: papu4arov@swu.bg