Очаквани резултати

Преки резултати от проекта са:

 • Включване на лица в неравностойно положение в образователния процес
 • Включване на лица живеещи извън академичните градове в образователния процес
 • Предлагане на по-добри, интерактивни и лесно достъпни курсове от ЮЗУ, които са привлекателни за студентите и по-добре съобразени с нуждите на обществото и бизнеса
 • Увеличаване на броя на завършващите висше образование, привличане на по-широка част на различните слоеве на обществото към висшето образование и намаляване на броя на лицата, които напускат, без да са завършили курса си на обучение
 • Подобряване на качеството и на практическата приложимост на висшето образование, така че учебните програми да отговарят на нуждите на учащите се, на пазара на труда и на бъдещото кариерно развитие, а също така насърчаване и възнаграждаване на върховите постижения в преподаването и научноизследователската дейност
 • Предоставяне на повече възможности на студентите за придобиване на допълнителни умения чрез учене или професионално обучение в чужбина, и за насърчаване на трансграничното сътрудничество с цел повишаване на резултатите в областта на висшето образование
 • Гарантиране на ефективно финансиране — предоставяне на по-голяма свобода при управлението на висшето образование и инвестиране в качествено образование с цел да се отговори на нуждите на пазара на труда.
 • Ще се позволи на млади хора от всички слоеве на обществото да учат в университет и ще се намали броят на преждевременно отказалите се
 • Повишаване на качеството на обучението и съобразяване на университетските курсове с нуждите на отделните хора и на трудовите пазари
 • Обучаване на повече студенти, така че Европа да разполага с кадрите, които са необходими, за да се отговори на нуждите в бъдеще
 • Проведени конференции – 2 бр.
 • Изготвена и разпространена информационна брошура за популяризиране на постигнатите резултати, създадените добри практики в рамките на проекта и приноса на ОП „РЧР” и ЕСФ за неговото изпълнение
 • Изготвени информационни табели съдържащи информация за целите, дейностите, постигнатите резултати и финансовия принос на ОП „РЧР” и ЕСФ

Резултатите от проекта ще спомогнат на ЮЗУ да установи устойчиви позиции на пазара на водещите университети в страната и чужбина, като предостави качествено образование, съответстващо на изискванията на пазара на труда.