МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград е в процес на подготовка за акредитация на следните магистърски програми в дистанционна форма на обучение:

  1. Магистърска програма „Училищна психология“ – специалисти дистанционно обучение (Български език)
  2. Магистърска програма „Училищна психология“ – неспециалисти – дистанционно обучение (Български език)
  3. Магистърска програма „Училищна психология“ – неспециалисти – дистанционно обучение (Английски език)
  4. Магистърската програма по Международен туризъм
  5. Магистър по Социоикономика
  6. Магистър по Информатика
  7. Магистър по Технологии на обучението по математика и информатика
  8. Магистър по Образователен мениджмънт
  9. Магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика