НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Учебно-методическият съвет на Центъра за дистанционно обучение  приема и предлага за утвърждаване от Академичния съвет:

 

а) Програма и стратегия за развитие на дистанционното обучение;

б) (изм. – м.11.2016 г.) Правилник за устройството и дейността на Център за дистанционно обучение;

в) учебна документация за дистанционна форма на обучение по образователно-квалификационни степени и специалности;

г) правила за реда и начина на ползване на ресурсите за дистанционна форма на обучение;

д) методика за възлагане и отчитане на труда на преподавателите в дистанционна форма на обучение;

е) ежегоден отчет за дейността на Центъра, изготвен от директора;

ж) мерки, насоки и действия за подобряване качеството на дистанционната форма на обучение.

з) (нова – м.11.2016 г.) Правилник за организацията и провеждането на обучение в дистанционна форма.

2. Обсъжда и утвърждава стандарти за осигуряване на качество на учебната документация и учебните материали;

  1. Обсъжда и приема учебни и методически материали за студенти и преподаватели по ДФО, съгласувано с първичните звена;
  2. Организира и ръководи дейността по обучение и квалификация на преподавателите, административния и технически персонал в ДФО.

(8) (Изм. – м.11.2013 г.) Директорът на Центъра за дистанционно обучение е член на академичния състав, който е хабилитирано лице или лице, което притежава образователната и научна степен „Доктор” и се назначава от ректора след избирането му от Академичния съвет по предложение на заместник-ректора по образователните дейности.