В ПРОЦЕС НА АКРЕДИТИРАНЕ

• специалност „Филологически аспекти на работата в медиите“, ОКС „Магистър“, срок на обучение 1 година
• специалност „Българският език като чужд“, ОКС „Магистър“, срок на обучение 1 година
• специалност „Английски език и междукултурно общуване“, ОКС „Магистър“, срок на обучение 1 година
• специалност „Превод и съвременна англоезична литература“, ОКС „Магистър“, срок на обучение 1 година
• специалност „Социология и антропология на религията“, ОКС „Магистър“, срок на обучение 1 година
• специалност "Училищна психология", ОКС „Магистър“, срок на обучение 1 година
• специалност "Педагогика на обучението по география и история", ОКС „Магистър“, срок на обучение 1 година
• специалност "Културно наследство и културен туризъм", ОКС „Магистър“, срок на обучение 1 година