ИНФОРМАЦИЯ

 

Органи за управление на Центъра са учебно-методическият съвет за дистанционно обучение (УМСДО) и директорът.

Доц. д-р Елена Каращранова - директор на ЦДО: e-mail: helen@swu.bg 

Доц. д-р Ицка Дерижан - заместник-ректор по образователните дейности: e-mail: izka_d@swu.bg 

Николай Наумов - ръководител на отдел "Комуникационно и техническо обслужване" e-mail: nikonaum@swu.bg

Доц. д-р Янка Стоименова - декан на Факултет по педагогика: e-mail: yanka_st@swu.bg

Проф. д.ф.н Магдалена Панайотова - декан на Филологически факултет: e-mail: panayotova@swu.bg

Проф. д-р Мария Кичева - пълномощник по качеството: e-mail: mkicheva@swu.bg

Проф. д-р Борис Манов - декан Философски факултет: e-mail: bmanov@swu.bg

Доц. д-р Николай Марин - декан на Правно-историческия факултет: e-mail: marin@law.swu.bg

Доц. д-р Елена Каращранова - декан на Природо-математическия факултет: e-mail: helen@swu.bg

Доц. д-р Преслав Димитров - декан на Стопански факултет: e-mail: preslav.dimitrov@swu.bg

Доц. д-р Миглена Симонска - декан Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт: e-mail: miglena_simonska@swu.bg

Проф. д.н.к Васил Марков - декан Факултет по изкуства: e-mail: markov@swu.bg

Доц. д-р Снежина Андонова - декан Технически факултет: e-mail: andonova_sn@swu.bg

Проф. д-р Даниела Дурева-Тупарова - член на академичния състав на Природо-математическия факултет: e-mail: ddureva@swu.bg

Доц. д-р Велин Кралев - член на академичния състав на Природо-математическия факултет: e-mail: velin_kralev@swu.bg

Красимир Папучаров - директор на Дирекция „Образователни дейности“: e-mail: papu4arov@swu.bg