ПРОЕКТ

Развитие на електронни форми на дистанционно обучение 

BG051PO001-4.3.04-0063

undefined                     undefined            

Номер в ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0063
Номер на договор: Д01-385/10.10.2012 г.
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Източник на финансиране: Европейски социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Приоритетна ос: 4 Подобряване на достъпа до образование и обучение
Област на въздействие: 4.3 Развитие на системата за учене през целия живот
Резюме: Постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.
Бюджет: 611 789,59 лв
Ръководител: доц. д-р Траян Попкочев, заместник-ректор "Образователни дейности - бакалавърски програми"