Цели и задачи

Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.

Специфичните цели на настоящия проект са:

 • Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии в сферата на образованието, което ще доведе до повишаване на качеството, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.
 • Развитието на електронни форми на дистанционно обучение и улесняването на ученето през целия живот
 • Ефективно включване в учебния процес на лица, които живеят извън академичните градове
 • Обучение на лица със специални образователни потребности (лица с увреждания)
 • Интерактивен начин на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти и преподаватели
 • Измеримост на постигнатите резултати от студенти и преподаватели
 • Подобряване на възможностите за дистанционно обучение
 • Обмен на опит и добри практики с най-добрите университети в света
 • Постигане на европейско качество на висшето образование и модернизирането му в съответствие с европейските критерии
 • Повишаване качеството на образование чрез поставяне на университета в реална конкурентна среда както на национално, така и на международно ниво
 • Изграждане, инсталация и интеграция на цялостна електронна инфраструктура в ЮЗУ, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествено и съвременно дистанционно електронно образование"