Индикатори за изпълнение

Количествено и обективно измеримите индикатори за изпълнение и резултат от проекта са:

 • Получаване на подходящо и по-качествено образование от студентите в ЮЗУ
 • 1 000 студенти включени в курсове или преминали отделни модули в електронна форма на дистанционно обучение
 • Разработен цялостен план за създаване и развитие на Център за дистанционни форми на обучение
 • Създаден и работещ Център за дистанционни форми на обучение в ЮЗУ
 • Закупена, внедрена, тествана и изпитана платформа за електронно обучение
 • Създадено електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти
 • Разработени електронни и мултимедийни помагала
 • Обучени преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение
 • Обучени преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали
 • Разработване на електрони модули и курсове за интерактивно обучение от преподаватели
 • Сборник с материали
 • Проведени тръжни процедури
 • Увеличаване на броя студенти в ЮЗУ с до 5 % чрез включване в образователния процес на работещи, лица в неравностойно положение и такива живеещи извън академичните градове
 • Повишаване на броя на завършилите висше образование в ЮЗУ с до 40 % до 2020 г., посредством нанамаляване на броя отпаднали студенти поради невъзможност за писъствие в час.

Постигането на заложените цели в посочените по-горе показатели могат да бъдат лесно проверени от финансовите отчети на университета, приемно-предавателните протоколи от доставчиците, книга на активите, тръжни документи, оферти на изпълнители.