СПРАВКА ОТ АНКЕТНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗУЧАВАНА ДИСЦИПЛИНА В ДФО